Bybel Skool        

                                                       Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Tel: 021 556 0146  of  Chris @ 074 240 6404

 

                                                                                              

                                                                                                WIE IS DIE HEILIGE GEES?

Hierdie studie en die vorige twee is van enorme belang vir die kind van God:

a. Wie is God die Vader?

b. Wie is Jesus Christus?

c. Wie is God die Heilige Gees?

Indien u nie hierdie drie studies verstaan gaan u maar ‘n baie onvoltooide Christenskap pad loop. Ons gaan by latere geleentheid kyk na die doping met die Heilige Gees en die Gawes van die Heilige Gees.

Die Heilige Gees word in die Bybel gesien as God, ‘n werklike persoon afsonderlik van God die Vader en Jesus Christus. Omdat Hy ‘n persoon is het hy presies dieselfde eienskappe as Jesus Christus, God die Vader en die mens. Die Heilige Gees is ‘n afsonderlike lid van die Godheid wat uit drie kandidate bestaan. Hierdie drie is drie afsonderlike persone of wesens maar gelyk in eenheid. 1 Johannes 5:7, ‘Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een’. Ons weet dat toe Jesus op aarde was het hy baie na Sy Vader in die hemel verwys. Ons weet ook dat Jesus gepraat het van die ‘Trooster’ die Heilige Gees wat die Vader in Sy naam sal stuur. Daar word na die ‘Heilige Gees’ of ‘Gees van God’ 96 keer in ons Bybel verwys.

Die Heilige Gees word gesien as God wanneer ons na die volgende Skrifte kyk:

1. Genesis 1:2, ‘En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die ‘Gees van God’ het gesweef op die waters’.

2. Johannes 4:24, ‘God is Gees en ons moet Hom in Gees en waarheid aanbid’.

3. Handelinge 5:3,4; Toe sê Petrus: “Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?” vers 4b, “Jy het nie vir mense gelieg nie maar vir God”.

4. 1 Korinthiërs 3:16, Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

5. 1 Korinthiërs 6:19, ‘Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?

6. Romeine 8:9, ‘julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon.

7. Matthéüs 3:16, ‘En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ’n duif neerdaal en op Hom kom’.

NB: Daar is veel meer ander Skrifte wat hierbo bygevoeg kan word.

God die Heilige Gees is onsigbaar vir die oog, maar ‘n werklikheid. Kyk maar na elektrieseteit ook, onsigbaar maar ‘n werklikheid; ‘n gloeilamp se lig ‘n werklikheid; die wind wat waai; radio en tv seine - onsigbaar maar dit is daar; die aarde se swaartekrag - noord pool en suid pool, net ‘n paar van baie voorbeelde wat ons kan opnoem maar dit bestaan, dit is ‘n werklikheid ons kan dit nie sien of aanraak nie, dit is daar. Daar bestaan baie boeke oor wat die Heilige Gees doen, selde is daar geskryf oor ‘wie is God die Heilige Gees’. Deur die genade en kennis van God het ek hierdie studie uiteen gesit oor wie hierdie wonderlike Persoon is vanuit die boesem van God die Vader. Dit is alleenlik dat indien ons God die Heilige Gees ken ons Hom die eer en aanbidding en respek kan gee wat ons vir Jesus Christus en God die Vader gee. Ons kom deur God die Heilige Gees, en dan deur Jesus Christus tot God die Vader. Volgens 1 Korinthiërs 15:20-28 sal Jesus Christus dan aan die eind tyd so aan God die Vader alles terug oorhandig.

Die Heilige Gees is die enigste Wese wat buite ‘n liggaam kan funksioneer of bly. As ons as mens se gees die liggaam verlaat dan beteken dit dat die liggaam het gesterf. Selfs Jesus Christus as mens het gesterf toe Sy gees sy liggaam op die kruis verlaat het. Ons as wesens is (a) gees. (b) siel. (c) liggaam, dieselfde met Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom van die Vader, soos wat Jesus uit die boesem van God die Vader kom; Johannes 1:18 ‘Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. Johannes 15:26, ‘Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.’ Die Heilige Gees het vir Maria bevrug en so het Jesus Christus God die Vader se eie en enigste seun geword.

Nadat Jesus gedoop was, was Hy vol van die Heilige Gees; Lukas 4:1 ‘En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei’. Jesus was die enigste persoon op wie die Heilige Gees in volheid neergedaal het van God die Vader voor die kruisiging en opstanding van Jesus self. Johannes 7 38-39, ‘Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie’. In die Ou Testament het net sekere mense ‘n porsie van die Heilige Gees ontvang, maar na die dag van pinkster ontvang mense die volheid van die Gees van God. Rede hiervoor is om krag te ontvang, Handelinge 1:8, ‘maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde’.

Onthou wat gebeur het toe Johannes die doper vir Jesus gedoop het? Toe het God die Heilige Gees permanent in Jesus Christus kom woning maak. God die Heilige Gees is die draer van u gebede tot in die troonkamer van God die Vader. Die Heilige Gees ken ons gedagtes en Hy is in ons as wese. God die Heilige Gees is nie minder ook nie meer as Jesus Christus nie. Hulle het ewe veel in God die Vader se diens. Waar Jesus se aardse plig en diens voltooi is het God die Heilige Gees oorgeneem. Lees Johannes hoofstuk 14 en 16 sorgvuldig.

ROEPING VAN DIE HEILIGE GEES:

1. Johannes 14:16, ‘En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid’.

2. Johannes 14:26 waar Jesus sê, “Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in My naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het”.

U KAN DIE HEILIGE GEES:

1.   Weerstaan - Handelinge 7:51.

2.   Versoek - Handelinge 5:9.

3.   Bedroef - Efésiërs 4:30.

4.   Blus - 1 Thessalonicense 5:19.

5.   Gemeenskap hou - Filippense 2:1.

DIE HEILIGE GEES KAN OF HET:

1.   Het Maria bevrug - Matthéüs 1:18.

2.   Duiwels uitdryf - Matthéüs 12:28.

3.   Oortuig van sonde - Johannes 16:7 - 11.

4.   Mense onderrig - Johannes 14:16.

5.   Mense te herinner - Johannes 14:16.

6.   Inspireër - 2 Timótheüs 3:16.

7.   Kan met krag toerus - Handelinge 1:8.

8.   Kan dooies opwek - Romeine 8:9 - 11.

9.   Kan gawes uitdeel - 1 Korinthiërs 12:4 - 11.

10. Kan saam met ons getuig - Romeine 8:16.

11. Lewens verander - 1 Korinthiërs 6:11.

12. In gelowiges woon - 1 Korinthiërs 3:16.

13. Toegang tot die Vader gee - Efésiërs 2:18.

14. Verlos van sondes - Romeine 8:2.

15. Gee oorwinning oor sondes - Romeine 8:1 - 13.

16. Van Christus getuig - Johannes 15:26.

17. Bevestig die Evangelie - Hebreërs 2:3 - 4.

18. Deel openbaringe mee - Efésiërs 3:1 - 11.

29. Gaan aan met die werk van Christus hier op aarde - Johannes 16:7 - 15.

20. Vertroos en help - Johannes 14:16.

21. Openbaar geheime - 1 Korinthiërs 2:10.

22. Tree vir ons in as ons nie weet wat om te bid - Romeine 8:26.

Hierbo is maar ‘n paar funksies wat toegeskryf is aan die Heilige Gees, daar is veel meer.

Daar word in die Bybel verskillende Name en Titels aan die Heilige Gees toegeskryf:

1.  Die Gees van die Here - Lukas 4:18.

2.  Die Gees van die Vader - Matthéüs 10:20

3.  Die Gees van God - Romeine 8:14; 8:9.

4.  Die Gees van Hom wat Jesus opgewek het - Romeine 8:11.

5.  Die Gees van Heiligheid - Romeine 1:4.

6.  Die Gees van die lewe - Romeine 8:2; Openbaring 11:11.

7.  Die Gees van die waarheid - Johannes 14:17; 15:26; 16:13; 1 Johannes 4:6.

8.  Die Gees van heerlikheid - 1 Petrus 4:14.

9.  Die Gees van genade - Hebreërs 10:29.

10.Die ewige Gees - Hebreërs 9:14.

11.Die Trooster - Johannes 14:26; 15:26.

12.Die Gees profesie - Openbaring 19:10.

Daar was eenmaal gesê dat die Heilige Gees is soos ‘n klein voëltjie wat iemand in albei sy hande toe hou. U kan besluit om u hande oop te maak en die voëltjie te laat wegvlieg die hoogte in, of u kan die voëltjie dood druk tussen u twee hande. Dit is u besluit.

Wat sien ons Aangaande God die Heilige Gees?

1. Die Heilige Gees ken ons beter as ons self, Hy ken elke gedagte en plan in ons.

2. God die Heilige Gees verteenwoordig op aarde God die Vader, en Jesus Christus.

3. God die Heilige Gees is hier op aarde van die Vader gestuur om ons te leer en te lei.

4. Die Heilige Gees woon binne in elkeen van ons wat Jesus Christus aangeneem het.

5. Die Heilige Gees verteenwoordig God die Vader en Jesus Christus in ons, as woning.

6. Die Heilige Gees woon in ons, alleenlik deur ‘in eenheid met ons’ en nie liggaamlik.

Die Heilige Gees is die algemeen toesighouer oor die gemeentes - Handelinge 20:28.

                                                                                 Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                                                    HIERDIE BLADSY BO