Bybel Skool        

                                                       Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Tel: 021 556 0146  of  Chris @ 074 240 6404

 

                                                                                          

                                                                                               WIE IS GOD - DIE VADER?

God die Vader is 'n geestelike wese met 'n tasbare verheerlikte liggaam, wat beteken dat hy dwarsdeur deure en mure kan wandel soos wat Jesus gedoen het, nadat Hy uit die dood opgestaan het. Hierdie is 'n kort studie oor God die Vader, nie God die Heilige Gees nie. Ons sal God die Heilige Gees later bespreek. Die mens is geskape na die beeld van God, Génesis 1:26-27 die Hebreërse woord ‘Tselem’ word hier gebruik wat ‘fatsoen of beeld’ beteken. Eségiël 1:26-28; 1 Korinthiërs 11:7; Want ’n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van die man. Jakobus 3:9. Ons leer uit hierdie Skrifte dat God 'n liggaam soos dié van 'n mens het. Génesis 1:26 leer dat die mens in God se liggaamlike beeld geskape is. In Eségiël 1:26 word God beskryf met die voorkoms van 'n mens, en in Jakobus 3:9 beskryf dié vers die gelykenis van God, Sy uiterlike of liggaamlike beeld, en word dit vergelyk met dié van die mens. As die mens geskape is volgens die liggaamlike beeld van God, dan is God se liggaam soos dié van 'n man. So, God kon persoonlik met Adam en Eva praat, hy was in hul teenwoordigheid, Génesis 3:8; en Jakob, Genesis 32:24. Adam en Eva het hulself probeer verberg vir die aangesig van God, Génesis 3:8.

God het liggaamlike dele: hart, Génesis 6:6; 8:21; voete, Exodus 24:10; Daniël 10:5-6; Openbaring 1:12-16; mond, Exodus 33:11; Númeri 12:8; Openbaring 1:12-16; gesig, Exodus 33:20,23; Openbaring 22:4; hande, vingers,  Exodus 33:22-23; Psalms 8:3-6; Eségiël 8:1-4; Openbaring 1:12-16; 5:1; rugkant, Exodus 33:23; oë, Psalms 11:4; 18:25; 33:18; Spreuke 5:21; 15:3; Openbaring 1:12-16; ore, Psalms 18:7; 34:16; Jakobus 5:4; lippe en tong, Psalms 89:35; Jes. 30:27; heupe, Eségiël 1:26-28; 8:1-4; Daniël 10:5; hare, kop en arms, Daniël 7:9; 10:5-6; Openbaring 1:12-16. God het ook 'n stem, Exodus 33:11; Psalms 29:3-9; Openbaring 1:17.

Hier moet in ag geneem word dat diegene wat God in die Ou Testament gesien het, Hom nie van aangesig tot aangesig in al Sy heerlikheid aanskou het nie. In Génesis 18 het Abraham hom in menslike vorm gesien, so ook Jakob in Génesis 32, Joshua in Joshua 5, Gideon in Rigters 6, Simson se ouers in Rigters 13, en David in 1 Kronieke 21. In Exodus 24 het die vier en sewentig Hom ook gesien, maar nie van aangesig tot aangesig in Sy heerlikheid nie. Geen mens het of kan God van aangesig tot aangesig in Sy heerlikheid sien nie, want Skrifte leer dat daar ‘n helder lig, so helder, om Hom is dat niemand dit kan nader nie. Exodus 24:17; 33:18-23; 1 Timótheüs 6:16 en leer dat die heerlikheid van die Here, so helder is dat dit nie met menslike oë gesien kan word, dit is soos 'n verterende vuur, wat verslind. Sien ook Exodus 40:34-35; Númeri 20:6; 1 Konings 8: 10-11; 2 Kronieke 5:13-14; 7:1-2; Eségiël 1:28; 3:22-23; 43:2-3; 44:4. Ons leer uit al hierdie geskrifte dat die rede waarom geen mens God van aangesig tot aangesig in Sy heerlikheid gesien het nie, is omdat niemand die skouspelagtige suiwerheid van sy essensiële aard kon verduur nie. Wanneer Moses God gevra het om hom Sy heerlikheid te wys Exodus 33:18-23, het God geantwoord dat hy slegs sy rug-dele sou kon sien, want niemand kan Sy aangesig in Sy heerlikheid sien en bly lewe nie. Slegs Jesus het God van aangesig tot aangesig in Sy heerlikheid gesien, en dit is slegs deur Jesus wat 'n mens God se wesenlike aard kan sien Johannes 1:18.

In die Nuwe Testament is daar net een woord vir God die Vader; ‘Theos’, wat beteken Godheid, die hoogste God, Matthëús 1:23; 3:9, 16; 4:3-10; 5:8 ens. Theos word bykans 1300 keer gebruik in die Bybel. Die enigste ander woord wat vir God gebruik word in die Nuwe Testament, is ‘Kurios’ wat beteken, die Oppergesag, Here, Meester. Dit is slegs een keer gebruik Handelinge 19:20. In die meeste ander plekke in die Nuwe Testament word Kurios gebruik vir beide God en Jesus as Here Markus 12:29-30, 36-37; Lukas 6:5, en Jesus as ‘Meester’ in Johannes 13:13-14.

1. God is Drie-enig; drie-in-een, Drie-eenheid. Skrifte leer dat daar drie afsonderlike en aparte mede-gelyke en mede-ewige lede van die Godheid is; God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, Matthëús 3:16-17; Markus 1:9-11; Lukas 3:21-22; Johannes 1:29-34. Dit moet hier beklemtoon word dat hoewel daar 'n pluraliteit van persone in die Godheid is, hulle almal as een funksioneer, 1 Korinthiërs 12:4-6; 2 Korinthiërs 13:13; Efesiërs 2:17-18; 4:4-6; 2 Thessalonicense 2:13-14 met 1 Johannes 5:6-7. Een in 1 Johannes 5:7 beteken, een in eenheid, nie in getal Johannes 17:5, Sien Johannes 17;21, “dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het”. Hierdie eenheid, terwyl duidelik die pluraliteit van persone in die Godheid beklemtoon, is duidelik uitgespreek in die doop formule wat Jesus aan die kerk gegee het voordat hy in die hemel opgeneem is Matthëús 28:19. Naam hier is enkelvoud, die bewys van die samehorigheid in die eenheid van al drie lede wat deur die Godheid ingesluit word, hoewel elkeen individueel God is. Mense mis hier 'n punt deur drie keer in die doop te dompel; hulle verdeel die drie-eenheid. Die Vader is God Johannes 4:21-24; Romeine 1:7; 1 Korinthiërs 8:6. Die Seun is God Jesaja 7:14 en 9:5 met Matthëús 1:23; Johannes 1:1-2; 20:26-28; 1 Korinthiërs 15:45-47; Fillippense 2:5-8; 1 Timótheüs 3:16; Titus 2: 13-14; Hebreërs 1:8; 1 Johannes 5:20. Die Heilige Gees is God Jesaja 6: 8-11 met Handelinge 28:25-28; 5:3-4; 1 Korinthiërs 2:10-12; 3:16; 2 Korinthiërs 3:17-18; Hebreërs 9:14.

Die heel eerste vers in die Bybel dui aan dat 'n pluraliteit van persone bestaan in die Godheid, want God is die Hebreëuse woord ‘Elohim’, wat 'n meervoudige naamwoord is. Die betekenis word duideliker soos ons verder lees Génesis 1:26; 03:22; 11:6-7; Jesaja 6:8. Hierdie meervoudige naamwoord ook beklemtoon 'n pluraliteit van persone in die Godheid, Johannes 14:23, Jesus antwoord en sê vir hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak”. Elohim is meer as twee duisend sewe honderd keer in die Ou Testament gebruik, wat menigmaal bewys dat daar meer as een persoon in die Godheid is.

2. God die Vader is tydloos; het geen tydlimiet in Sy bestaan nie, Psalms 90:2; Jesaja 57:16. Hier is God oneindig in tyd. Hy is 'n ewige wese 1 Konings 8:27. Dit beteken dat God die Vader bestaan het nog voordat tyd begin het. Hy was vir ewig en Hy sal vir ewig wees.

3. God die Vader is alomteenwoordig; oral. In sy essensiële aard as geestelike wese, is God nie beperk tot een plek nie. Onbeperk deur enige perke, vul en oorskry God tyd en ruimte 1 Konings 8:27; 2 Kronieke 6:18; Psalms 139:7-12; Jeremia 23:23-24; Matthëús 18:20; 28:20; Handelinge 17:24-28. Sonder grense en perke vul God al die dele van die heelal en is gelyktydig oraloor. Nie in dele nie, maar die hele God is teenwoordig in elke plek Jesaja 6:3. Hoewel God die Vader verhewe is; verskillend en onafhanklik van sy skepping, het Hy homself nog nooit daarvan gedistansieer om tussen Sy mense te woon nie Exodus 29:45; Levítikus 26:11-12; Eségiël 37:27; 43:7; 1 Korinthiërs 3:16; 6:19; 2 Korinthiërs 6:16; Efésiërs 2: 19-22; Heb. 3:4-6.

4. God die Vader is almagtig; Hy is kragtig, Job 9:4; 42:2; Psalms 147:5; Efesiërs 3:20; Openbaring 11:16-17; 15:2-3; 19:6, 15. Die Skrif noem hom die Almagtige God; God die Almagtige; die Almagtige; die Here, die Almagtige; die Here, Almagtige God Génesis 17:1; 28:3; 49:25; 2 Korinthiërs 6:18; Openbaring 21:22. God die Vader het uiteindelike gesag oor alle dinge 1 Kronieke 29: 10-12; Psalms 147: 12-18.

5. God die Vader is alwetend; weet alles, Hebreërs 4:13, ‘En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het’. Alwetendheid is die krag om die oordenkinge, intensies en gedagtes van elke hart te ken. Handelinge 2:23; 15:18; Romeine 11:33. God sien en weet alles; verlede, hede en toekoms Génesis 6:5; Job 23:10; Psalms 34:15-16; 90:8; 139:1-6; 147:5; Spreuke 15:3, 11; Jesaja 46:9-10; Matthëús 6:4, 8; 1 Petrus 3:12. God se kennis is absoluut 1 Samuel 2:3; 16:17; 1 Konings 08:39; Job 37:16; Psalms 44:22; Spreuke 16:2; 21:2; 24:12; Romeine 2:11-16; 1 Korinthiërs 3:11-15; 2 Korinthiërs 5:10.

6. God die Vader is liefde; 1 Johannes 4:8, 16. ‘Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde’. Vers 16 ‘En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom’. Dit is die aard van God in Sy Goddelike medelye. Hierdie liefde word deur sommige beskou as 'n morele eienskap van God, maar dit word in Sy essensiële aard uitgedruk deurdat Hy sy eniggebore Seun, Jesus Christus, aan die dood afgestaan het om redding te voorsien aan Sy vriende en vyande, Romeine 5: 8-11; Efésiërs 2: 12-13; Kolossense 1:20-22; Titus 3:3-7; 1 Johannes 4:9-10. God se plan van verlossing uit die ewige verlede fokus op Sy essensiële aard van liefde. Dit was hierdie liefde wat die plan van verlossing in Christus verwek het, en dit was in Christus wat God Homself gegee het, Jesaja 7:14; Matthëús 1:23; Johannes 3:16.

7. God die Vader is waarheid; Deuteronómium 32:4; Psalms 31:5; Jesaja 65:16. Waarheid in hierdie verband beteken nie net etiese waarheid nie, maar die waarheid in al sy volheid en omvang, suiwer van alle foute of leuens Nùmeri 23:19; 1 Samuel 15:29; Psalms 146:5-6; Jesaja 55:8-11; 2 Timótheüs 2:13; Titus 1:2; Hebreërs 6: 17-18; 10:23. Jesus Christus is die volmaakte uitdrukking van die waarheid van God se natuur Johannes 14:6. Jesus antwoord hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”. As die volmaakte uitdrukking van die waarheid van God se natuur, is Jesus die enigste manier waarop iemand by God kan kom. Hy is die weg na God want Hy is die waarheid van God, Johannes 1:14, die lewe van God Johannes, 1:4; 3:15-16; 11:25. Elke belofte van God is in Christus vervul 2 Korinthiërs 1:19-20.

8. God die Vader is heilig; Heilig beteken absolute suiwerheid van natuur. Dit is 'n kenmerk uniek aan die aard van God, Exodus 15:11; 1 Samuel 2:2; Jesaja 6:1-3. Heiligheid behoort aan God as Goddelike en Hy sou nie God sonder dit wees nie.  In daardie opsig is daar niemand heilig soos die Here nie, 1 Samuel 2:2. Heiligheid is basies 'n term vir die morele voortreflikheid van God, Hábakuk 1:13. God is so perfek heilig Hy kon nie na sy seun, Jesus Christus, kyk waar Hy aan die kruis gesterf het as die sondoffer vir die hele mensdom nie, Jesaja 53:1-12; 2 Korinthiërs 5:21; Galásiërs 3:13; Efésiërs 5:2. Jesus het aan die kruis die sonde van alle mense gedra, maar God kan nie sonde aanskou nie, selfs nie as dit deur Sy Seun verduur is nie. Op daardie oomblik het Jesus die verwerping en wanhoop om van God geskei te wees, as straf vir die sonde, ervaar Matthëús 27:45-46.

9. God die Vader is onveranderlik; Númeri 23:19, ‘God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ’n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Psalms 102:27; 119:89; Romeine 11:29; 2 Timótheüs 2:13; Hebreërs 6:17-18; 13:8; Jakobus 1:17; 1 Johannes 1:5. God is onveranderlik in Sy ewige plan van verlossing teenoor Sy skepping. Wanneer Moses Hom Sy naam gevra het, het God geantwoord: "EK IS WAT EK IS" Exodus 3:14. Die letterlike betekenis van wat God hier sê is: "Ek sal wees wat Ek sal wees". Hy is die God wat is en sal dieselfde wees as wat Hy nog altyd in die verlede was... "die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob ..."  Exodus 3:15; 6:2.

10. God die Vader is 'n verterende vuur; Hebreërs 12:29, ‘Want onse God is ’n verterende vuur’. Dit onderstreep die vergeldelike aspek van die goddelike natuur. Dit is 'n waarskuwing aan Christene teen verwerping van Christus, verse 12-29. As swaar straf geval het op dié wat God in die Ou Testament verwerp het, hoeveel te meer sal die straf, vir diegene wat God se genade in Christus in die Nuwe Testament verwerp, nie wees nie!  So hier word Christene vermaan om hulself geestelik te vervolmaak, en om in die weg wat God vir hulle ingestel het om deelagtig aan Sy heiligheid te word, te wandel vers 9-11, Spreuke 4: 25-27; Efésiërs 1:4. Sterk Christene moet nooit enige geestelike laksheid toon nie, sodat swakker Christene aangemoedig en in hul geloof versterk kan word, Jesaja 35:3-4. In Hebreërs 12 vers 16-17 word die voorbeeld van Esau gebruik om Christene te waarsku teen God se verwerping nadat hulle soveel goeie dinge van Hom ontvang het, Hebreërs 6: 4-6; 10:26-31; 2 Petrus 2: 20-22. Esau was 'n voorbeeld van 'n onheilige persoon waaraan ‘n aangetrokkenheid tot God ontbreek het, Génesis 25: 27-34; 27:30-40.

IN SAMEVATTING:

Ons Vader is God die Almagtige, die lewende Vader. So, die Vader is ons God. Hy is die Vader en ‘God’ van Jesus Christus. Johannes 20:17, “My Vader en julle Vader, My God en julle God”. Lees asseblief die vorige versie weer - dit is baie belangrik om die stelling te verstaan. God die Vader is 'n geestelike wese met 'n tasbare verheerlikte liggaam, wat beteken dat hy dwarsdeur deure en mure kan wandel soos wat Jesus gedoen het, nadat Hy uit die dood opgestaan het. God die Vader se Gees is ook in Jesus Christus. Sien my Bybel studie oor ‘God en mens’. Daar word verwys na die Vader as ‘God’, 22 keer in die Nuwe Testament. Jesus het na die Vader in die Hemel verwys, 23 keer in die Nuwe Testament. Die Vader is die begin van alles wat bestaan. Ons weet dat ‘n Vader is een wat lewe begin. Wanneer ons dink aan God die Vader se liggaam moet ons nie dink dat Hy is onsigbaar met die oog, ons moet eerder dink aan distansie. Hy word hier op aarde deur Sy Gees, die Heilige Gees verteenwoordig. Jesus sê in Johannes 16:10b, “Ek gaan na my Vader en julle sal My nie meer sien nie”. Wanneer die Nuwe Testament na ‘God’ verwys is dit normaalweg ‘God die Vader’. Lees Lukas 8:1; Johannes 14:1, Jesus sê, “Glo in God Glo ook in My - in die huis van My Vader is daar baie wonings”. God die Vader, het bestaan voordat tyd begin het, en Hy sal bestaan vir ewig. God die Vader sit op hierdie oomblik in die hemel op Sy troon. Markus 16:19, ‘Nadat Jesus dit gesê het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God die Vader’. Onthou, Jesus het gesê Hy gaan na Sy Vader, Hebreërs 1:3; 1 Petrus 3:22; Romeine 8:34; Efesiërs 1:20; Kolossense 3:1; Handelinge 7:56 en Openbaring 20:11. Ons lees ook in Efesiërs 1:17, ‘dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee’,

Paulus skryf van ‘n natuurlike liggaam en ‘n geestelike liggaam, lees 1 Korinthiërs 15:35 - 49. Lees ook 2 Korinthiërs 5:1 - 10. God die Vader het ‘n verheerlikte liggaam net soos wat Jesus gehad het nadat Hy uit die dode opgestaan het, sien Lukas 24:36 - 51. Ons lees ook in Handelinge 7:54 - 60, toe Stéfanus gestenig was het hy die hemel geopen gesien en gesê, “Kyk ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan”. Hier sien ons dat God die Vader en Jesus twee aparte persone is, en ook dat die Vader ‘n liggaam het, hoe het Stéfanus dan twee persone herken. Jesus sê ook in Johannes 1:18, “Niemand het God ooit gesien nie”. Dit beteken nie dat niemand ooit vir God die Vader sal sien nie. Alle wedergebore Christene sal God die Vader eendag van aangesig tot aangesig sien. Jesus sal ons aan die Vader voorstel by die bruilofmaal van die Lam. Lees my Bybel studie oor ‘Die Bruilofmaal’. Jesus het die Vader gesien, “Hy wat van God die Vader kom: Hy het die Vader gesien”, Johannes 6:46. Moses het ook God die Vader van agter gesien.

GOD DIE VADER HET SY EIE LIGGAAM, SIEL EN GEES:

DIE VADER HET ‘N GEESTELIKE LIGGAAM:

Die Bybel leer ons nêrens dat God die Vader van alle wesens in die heelal het nie ‘n liggaam. Ons lees ook in 1 Korinthiërs 11:7, ‘Want ‘n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is’. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir ‘beeld’ is “eikon” wat profiel of standbeeld beteken. Indien die man dan die teebeeld - of dieselfde lyk soos God, dat moet God die Vader ‘n liggaam of sigbare beeld hê. Genesis 1:26, “Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis”. Die Hebrëerse woord “Tselem” wat ‘beeld’ beteken, verwys na fatsoen of liggaam. Daar bestaan geen rede waarom die mens na God se persoonlikheid of moraal geskape is in die vermelde Skrif. God is ‘n manlike persoon. Hoe kan iemand ‘n Vader wees as hy nie ‘n manlike persoon is nie? Jesus terwyl Hy hier op aarde was het na Sy Vader in die hemel verwys in meer as 40 Skrifte. Moses het met God van aangesig tot aangesig gespreek, Exodus 19:3, Moses het opgegaan na God bo op die berg. Exodus 33:18 - 23, “En jy sal My van agter sien”. Daniël het vir God die Vader en die Seun van die mens gesien as twee verskillende persone op dieselfde tyd en dieselfde plek. God die Vader was op Sy troon en het wit klere gedra en Sy hare was wit. Die Seun van die mens het ook ‘n liggaam gehad met hare op Sy hoof, Daniël 7:9 - 14; Daniël 10:5 - 6. Engele het ook geestelike liggame. Indien u nie die boonste stelling aanvaar nie dink ek dat u, u Bybel dringend moet bestudeer.

DIE VADER HET ‘N SIEL:

Die siel van ‘n persoon is die fisiese lewe in sy liggaam, ‘n persoon se harts gevoel, emosies, vleeslike begeertes is in sy siel gesetel. God die Vader het gevoel in Sy siel soos enige ander persoon op aarde. God sê in Hebreërs 10:38, “As iemand hom onttrek het My siel geen behae in hom nie”. God se siel het gevoel en kan bedroef word, Genesis 6:6. God kan kwaad word, 1 Konings 11:9. God is jaloers, Exodus 20:5. God die Vader kan liefhê, Johannes 3:16 en nog baie ander emosies soos beskryf in die Bybel.

DIE VADER HET ‘N GEES:

Die Gees van die Vader is die Heilige Gees, Johannes 15:26, ‘Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig’. Genesis 1:2. Die Gees van God is nie beperk soos die mens sin net in ‘n liggaam. God is die enigste wese wie se Gees in, en buite Sy liggaam aktief kan wees. “God is Gees en die wie Hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid”, Johannes 4:24; Exodus 31:3. Die Heilige Gees het oor Maria gekom en sy het vrugbaar geword en Jesus gebaar. God het ook vir Jesus uit die dood opgewek. Die Heilige Gees is die Gees wat uit die boesem van die Vader kom, Mattheüs 10:20 en Johannes 16:7 - 14

                                                                      Saamgestel deur: Chris Mengel Snr.

                                                                                       HIERDIE BLADSY BO